سفید کردن دندان ها

سفید کردن دندانها روشی کاملا علمی و بی ضرر است که توسط مجامع . علمی و دانشگاهی تایید شده است

در کشور آمریکا بیش از %۹۰ بالغین و مراجعین به دندانپزشکی حداقل یکی . از روشهای سفید کردن دندانها را تجربه کرده اند

در کلینیک دندانپزشکی دکتر مرتضوی موثرترین روش سفید کردن دندانها تا دوازده درجه توسط اشعه  Plasma Arcمحصول کارخانه Dentamerica  در یک جلسه چهل دقیقه ای انجام می شود.