کامپوزیت قدامی

برای تغییرات کمتر و یا کم هزینه تر در ظاهر لبخند می توان از کامپوزیتهای نوری در ترمیم ها ‏استفاده کرد و با صرف هزینه ای کم در یک جلسه تغییرات شگرفی در ظاهر دندانها و به تبع آن در ‏جذابیت لبخند و زیبایی. صورت بوجود آورد.